سلام

ديروز بعد از اينکه وبلاگم به کمک يکی از دوستانم درست شد

با خودم فکر کردم منی که هميشه از نوشتن فراری بودم و

وسر کلاس ادبيات يا خواب بودم يا بيررون از کلاس حالا چطور

می خواهم بنويسم

                         اگر  گويی  که  بتوانم قدم درنه که بتوانی  

                          وگر گويی که نتوانم برو بنشين که نتوانی