خدایا مرا همواره آگاه و هوشیار دار تا پیش از شناختن درست و کامل کسی،با فکری مثبت یا منفی قضاوت نکنم