این روزها کسی را دوست داشتی!
این روزها دل تنگی
این روزها تنهایی
تنها...
تمام عمر ما
به همین سادگی گذشت