مادرم همیشه به من می گوید
برای کسی بمیر که برایت تب کند.

اما من برای کسانی مُردم که حتی برایم سرفه هم نکردند!!!!