خیلی وقت خودم نیستم!

راست شو بخوای نمی دونم خودم چی هستم!

نمی دونم چطور باید باشم!

فقط این و می دونم که با ٢ ساله پیشم فرق دارم!

این من کنونی از کجا اومده چطور ساخته شده مجهوله مسئله من!