به سادگی روزهای گذشته ام می خندم

می خندم به همین لحظه هم  می خندم