نمی شود پاییز

 

فضای غمناک جنگلی اش

 

بر گهای خسته زردش –

 

غمگین تر از نگاه تو باشد

نمی شود که تو باشی

 

درست همینطور که هستی

 

و من هزار بار خوبتر باشم

 

و باز ، هزار بار ، عاشق تو نباشم .

 

نمی شود ، می دانم

 

 

نمی شود که بهار از تو سبز تر باشد . . .