نرو...
تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری نرو
تو هم مثل من تو غصه کم میاری نرو

تو که میدونی من بی تو
تو بی من یعنی حسرت


تو که میدونی بی جواب می مونه
عشق و عادت


تو که میدونی هم آغوش غم میشی
نرو آه نرو