خیلی وقته که خاطره نمی نویسم، وگرنه با سند تاریخی نشونت می دادم که هر اتفاق خوبی که برام افتاده رده پای تو، توش هست!!!!