همه دنیا بخواد و تو بگی نه

نخواد و تو بگی آره

تمومه!