کاش فقط

              یک نگاه

                           یک شعر

                                     یک حرف نبود