تو این دنیا همه چی خرید و فروش میشه

حتی آدما!

اما کاش به قیمت فروخته می شدیم...