دلم هوس نامه نوشتن کرده

تو عصر اینترنت و چت و امیل فکر کنم این کار مسخره باشه