توی ده شلمرود حسنی

تک و تنها بود

حسنی نگو بلا بگو تنبله تنبلا بگو

نه قلقلی نه فلفلی نه مرغ زرد کاکولی

هیچکس باهاش رفیق نبود