روزهایی بود که دلم پاک کن جادویی می خواست تا اتفاقاتی رو پاک کنم

الان جزء روزهایی است که دلم مداد جادویی برای پررنگ کردن می خواد