در کتاب بسته چشمانت

چه کسی هزار شعر پنهان کرده است؟