قسمت پر ليوان بهترين قسمت است و بايد سعی کنيم که هميشه نظارگر آن باشيم .

اما برای اينکه به قسمت پر برسيم بايد بتوانيم قسمت خالی آن را درک کنيم و نيز بتوانيم آن را بادلايل خود رد کنيم يعنی با تفکر منفی مبارزه کنيم و در برابر آن تسليم نشويم در نتيجه ی آن تفکر و انديشه ی مثبت به وجود می آيد.

پس(از نظر من) بايد به منفييات فکر کرد .. مبارزه کرد تا بتوانيم مثبت نگر ومثبت انديش شد و هرگز قسمت پر ليوان را فراموش نکنيم.

خودم از نوشتم بدم اومد  پس ببخشيد!!!!!