همه رو برق می گیره

من و کبریت سوخته ١٠٠ سال پیش!

,
,