هر اتفاقی می افتاد

بی دلیل

اما این روزها

خوب خوب است

بی دلیل