گاهی وقتا...

گاهی حرفا...

گاهی چیزا...

گاهی جاها...

منو به یاد هیچی نمی ندازه

تمام بهانه ها پاک شدن

هیچ بهانه ای

برای هیچ خاطره ای نیست