این خوبست

یا

آن

از این دوگانگی همیشگیم

گیجم

نه فقط از این و آن خودم 


از این و آن کردن تو 

گیج ترم!