-اول شدم؟

-نه!

-ااا نخیرم من اولین بودم! پس کی اول شد؟

 


- فلانی، فلانی و فلانی! (یک سری اسم ردیف کردم )

 ناراحت شد که اون آخرین نفر بود برای همین گفتم

- تو اول شدی ساعت و دیدم تو زودتر فرستادی اما دیر تر رسید.

نمی دونم باور کرد یا نه  . اما اونا هم اول نشدن!