حقیقت داره دل تنگی

هنوزم می شه عاشق شد

هنوزم حال من خوبه

ببین دنیا پر از رنگه

هنوزم عشق محبوبه...