همین طوری خواب ندارم

اگه قهوه بخورم فکر کن تا ابد بیدار بمونم