هردم از این باغ بری می رسد/ تازه تر از تازه تری می رسد/ هردم از این باغ بری می رسد/ تازه تر از تازه تری می رسد/ هردم از این باغ بری می رسد/ تازه تر از تازه تری می رسد/ هردم از این باغ بری می رسد/ تازه تر .../ هردم از این باغ بری می رسد/ تازه تر از تازه تری ../ هردم از این باغ بری می رسد.../هردم از این باغ بری .../ هردم از این باغ ...ز رحمت گشاید در دیگری...