صلاح مملکت خویش، همون صاحب مملکت می دونه

ماجرا شبیه ماجرای های اخیره. همون که می گن اگه قبول نداشتی پس چرا اومدی پس چرا موندی!