بازم حرف از ناشکریه!

از پشیمونیه!

از اینکه آقا(خدا) من نخواستم منو ببینی!

می شه! میشه وقتی می بینی خوب ببینی!

اصلا من فهمیدم ظرفیت ندارم !

می خوای بگم غلط کردم!

من غلط کردم !

حالا بیا کمکم کن!