خواب دیدم

از اون خوابا که بهش می گن رویای صادقانه! از اونایی که هی باید دنبال نشونی هاش بگردی تا بفهمی چی می خواد بهت بگه! خیلی وقت بود که ندیده بودم! داشت یواش یواش منظور نشونه هاشو فراموش می کردم. تا الان تونستم چندتا نشونه شو پیدا کنم، منظورشو بگیرم. اما آخرش... می دونید حتی اگر بفهمی آخرش چی میشه نمی تونی عوضش کنی. یعنی نمی ذاره عوض بشه. فقط بهت می گه چی میشه!

خدا بخیر کنه