سلام سلام سلام

ديگه دلم داشت ميمرد .همه بنويسن به جز من!

نخير من مگه ميتونم. الان دور آخر همه بکوب ميخونن . مثل من! البته من بهتر

دعا کنيد شاخ اين کنکورو بشگنم. تا قسمت چی باشه.!

در ضمن شرمنده فرموديد در باره ی نوشته ی پائين  کلی ذوق مرگ شدم

اينم يه دعا برای هممون:

                              الهی روامدار که پنهان ما از پيدا ما نا ستوده تر 

                             و در ورای صورت آراستهی ما سيرتی زشت و

                                          ناهموار نهفته باشد.    امام سجاد(ع)