من...

در کوچه پس کوچه های پر درخت خزان زده می رفتم.

تنها...

بدون ناراحتی می رفتم. اما خوشحال هم نبودم تا با برگ های خشک پاییز آهنگ بزنم!

رفتم