مراسم ختم و تسلیت گویی رو دوست ندارم.
اما دیشب یکی از بهترین مراسم تسلیت گویی رو تجربه کردم.
کلی با صاحب مجلس خندیدیم.
تسلیت آقای شاکر بزرگ.
خنده هایتان روح مادر را شاد تر می کند.