کاش می شد این روزا با کسی حرف زد

خفه شدیم از حرف

از نزدن