سلام

هنوزم داريم ميدويم شايد بجايی برسيم

خيليا ميگن خودتو نگش همچينم جای نيست............

۲ سال از زندگی افتاديم تازه ميگن بی خيال

کسی ميدونه اگه يه دختر نخواد درس به خونه چه کار ديگه ميتونه؟

بابا خوش به حال پسر اگه نخوان ميرن سربازی

راستی:

آدما از آدما زود سير ميشن.......

آدما آدمو تنها ميزارن...............                (دعام کنيد)