هنوزم حال من خوبه

ببین دنیا پر از رنگه

نه سرد و مغرورم

بذار دست دلم رو شه

همه شهر خوابیده

هنوزم حال من خوبه