می دونی وبلاگ، برام لازم بود حتی خودم دنبالش بودم که زودتر بشه

نباید از حق گذشت دلم می خواست شدیدتر هم باشه اما همینم برام خوب بود گرچه که  دیر شده نمی‌شه کاری کرد

باید قبول کنی وقتی پر می‌شه و لبریزه، خالی کردنش کار سختی می‌شه!

نمیشه دست کنی تو بشکه لبریز از آب و نخوای بیشتر سر ریز بشه اما باید تحمل کرد و با کاسه ای خالی ش کنی هرچند که دیگه فرصتی نیست، پره پره، نمی خواد برای بشکش کاری کنم