یک روز و نیم خوابیدم. نمی دونم از خواب تن درد گرفتم یا از تن درد خوابیدم؟