زمستان سلام

فصل سفيدی و پاکی سلام ما به استقبالت با لباسهای گرم می آييم تا در

آغوش گرم خود بگيريم تا باز با تو بازی کنيم.بخنديم آش بخوريم و پشت بام

پارو کنيم.

من رويش را در زمستان هم سراغ دارم

و ميدانم هنوز

جايی در باغچه يی

در زير برف ها تربچه ی قرمزی

نهفته است