همیشه توانستن به خواستن نیازی ندارد،‌وقتی باید بتونی، باید بتونی! حتی اگر نخوای