حس غریبی است وقتی می گویم ٢۶ سالم است

انگار همین دیروز بود که می گفتم ١٨ ساله ام و کسی باور نمی کرد

باور نمی کنم دیگر ١٨ ساله نیستم