خدا حافظی اين بار برای هميشه بود  . بازم اشکی که بايد پنهان ميگردی که مسافر ت ناراحت نشه و با دل خوش بر. برای هميشه برو فقط صداش برامون بمونه ...يادش... يادگارياش...... نرفته دلم براشون يه ذره شده .     توی اين خداحافظی به قول شاعر اينو بايد ميخونديم   خنده ی من از    گريه غمنگيز تر است      تحمل دوری اونم از کسای که از جونت برات عزيز ترن ..........

    خنده ههای مصنوعی........سر درد يه هفته ی .... خنديدن الکی با مهمان مامان که تمام وقتش اشک  تو چشات جمع بشه و نخوای کسی بفهمه ...مثلآ اومديم که خوش باشيم  .......

                                      دل خوش سيری چند