سلام

بوی پاييز بد جور پيچيد ياد مدرسه رفتن می افتم و ياد پارسال چقدر سخت و دردناک بود فکر اينکه همه قبول شدن و من پشت درای بسته موندم.

 هنوزم گريه داره يه معلم داشتيم هميشه می گفت يکی دو سال تو زندگی خيلی مشخص نميشه ناراحت نباشيد که پشت کنکور مونديد شايد راست بگه ولی برای من سخت بود .

نگار هم قبول شده سراسری هم قبول شد. کلی خوشحال شدم. کلی زحمت گشيده بود.

اونا باز رفتن اين بار کمتر غصه خورديم هميشه عادت کرديم عادت کنيم

شنبه ثبت نام آزاد شروع ميشه. بعدش بتونم ميرم همشهری .بعد بالاخره کلاس رانندگی