سلام...

کلی خبر....

۱) صفحه جدول همشهری محله ۳ تغيير می کند..

۲)توی جلسه روز ۲شنبه چند تا اصطلاح گفته شد که من روم نشد بپرسم

۳) پاييز داره تمام ميشه وارد ماه آخر ميشويم ولی ظاهرا هر چهار فصل امسال تابستان است.

۴) نسيبه بهم زنگ زد 

 ۵)هر هفته پنجشنبه ها بچه های ناشنوا توی پارک شفق جمع ميشوند. جمع جالب و بی صدايی است .

۶) بعضی مينی بوس ها ميز دارن(امروز مشق مو تو مينی بوس نوشتم)

۷ ) راستی عيد فطر مبارک. من کلی خوشحال شدم که اون روز خاص عيد شد

۸ ) مسافر ما باز اومدو رفت

۹ ) يکی از بشر هايی که در هيچ موردی استعداد ندار منم 

۱۰)  عادت کردم زندگی کنم

*با اينکه می دونم کسی نمی خونه باز مينويسم  ....  حتما

                     خوش باشيد