ملالی نسيت جز دوری شما...

نمی دونم چرا ذات عصر جمعه بد؟....

اگه ۱۰۰ نفر دورت باشن... يا رفته باشی بيرون....يا خريد...يا هزار کار خوش انجام بدی

 عصر که ميشه  اين دل لا مصب ميگيره....

چرا؟