همه ی دنيا دروغ...دروغ.....همه ی عشقا دروغ.........دروغ........ لحظه های عاشقونه ...دروغ ......خندهای بی بهونه ......

هرکی که گفت دوست دارم بدون دروغ

هرکی که گفت عاشقتم بدون دروغ