سرد است

آتشی می خواهم که به يادم آورد...

او هست

او مرا می بيند

او مرا دوست دارد