باز ديونه شدم....ساعتها توی اتاق ميشينم با خودم حرف ميزنم...خيلی وقت بود که از اين کارا نمی کردم...چی داشتم که ...دو جفت گوش..که شايد الان ندارمشون...شايد هم به اين فصل حساسيت دارم...

گاهی وقتا فکر ميکنم نوشتن اين حرفا بيخوديه چه اهميتی داره که من باز خول شدم..خول بودنم هميشگيه ..