سلام....

امروز دوتا امتحان داشتم و هر دو را هم به خوبی پشت سر گذاشتم...خدايی اگه خدا نباشه کار همه ی ما لنگ می ماند.

خدايی هيچ رنگی آبی نميشود.