*چه قدر لذت داره که توی ترافيک از کنار ماشين ها بدویی ...

چه قدر لذت داره وقتی که از کنار يک ماکسيمای مامان  با اون رنگ دلبريش توی ترافيک

بدون دغدغه رد بشی و به صاحب پولدارش لبخند بزنی که کلی معنی داره

داشتن و نداشتن ماکسيما تو اين ترافيک تهران فرقی نداره...(از حسودی؟)

*راستی فکر ميکنم علاقه من به آبی يه عادت نه علاقه...واينکه چون هميشه با آبی مينويسم نمی تونم رنگ ديگه رو بپذيرم...رنگ ديگه ای ميل داريد؟