نمی دانم

پس از مرگم چه خواهم شد

نمی خواهم بدانم

کوزه گربا خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی من آرزو دارم

که از خاک گلويم سوتکی سازد

گلويم سوتکی باشد بدست کودکی مشتاق و بازيگوش

که دائم آن دم گرم حياتش را

به حتقومم بفشارد و خواب خفتگان مرده را

آشفته تر سازد

بدين سان بشکند دائم

سکوت مرگبارم را