سلام

حافظ از دستم گچل شد...فکر کنم بره پيش خدا و خودشو باز نشسته کنه...بهش حق ميدم اما دست خودم نيست...بالاخره آدم بايد با يکی مشورت کنه و چه بهتر که در قيد حيات نباشه .

اينطور بهتر آخه ديگه اعصابش بخاطر ترافيک و چک وصول نشودش و  خرج خونه و اين حرفا خورد نيست وهی يم نمیگه چقدر حرف می زنی کلم رفت...